Beretning

Referat af generalforsamling 2019

Lørdag, den 18. maj 2019
Der deltog 38 personer, som repræsenterende 27 ejendomme

1. Valg af dirigent
Til dirigent blev Erik Graversen valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt

2. Beretning for det forløbne regnskabsår
Bestyrelsen startede med at præsentere sig selv, hvorefter formanden kunne berette følgende om det forløbne regnskabsår:
Sidste regnskabsår har været et turbulent år for bestyrelsen, men et stille år for vejlauget.

Vejlauget:
Af 172 mulige medlemmer er der ca. 166 medlemmer af Vejlauget, hvilket viser en god opbakning
– Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder
– På mødet den 09.10.18 fratræder Ejnar Damkjær bestyrelsen
– På mødet den 26.11.18 konstituerer bestyrelsen sig som følger:

Formand: Jens Bredlund
Kasserer: Bjarne Pedersen
Sekretær Erik Hansen
Jens Haue
Kaj Larsen (suppleant) indtrådt

Vedligehold af vores veje:

Grusveje efterset og huller repareret, nu med ny bedre, men anden farve, ”grus”.

Kystvejen:

Belægning fra s-svinget mod syd, får ny belægning her i sommer, er en reklamation fra 2017.
Der repareres mindre huller i asfaltbelægningen og en opretning.
2 opretninger p.g.a nybyggeri, hvor det er ejerne der skal betale. (+1 nyt byggeri 2019)
Vi vil meget gerne have besked om evt. vejskader, til vores mail eller via hjemmesiden

Øvrige punkter der har været aktuelle i 2018:

Der er vedtaget en ny persondatalov. Den omfatter alle foreninger, der har registreret personfølsomme oplysninger, men Vejlauget har IKKE registreret personfølsomme oplysninger.

Af de to medlemmer der blev valgt på Vejlaugets generalforsamling i 2018 til at indtræde i Digegruppen, har Joen Reinert fået udleveret en medlemsliste og Finn Pedersen har fået det tilbudt.

Vedrørende hjertestarter har der været indsendt en ansøgning til Tryg-fonden, som desværre gav afslag. Der er blevet indhentet priser på 2 hjertestartere og opsætning. Pris pr. hjertestarter kr. 12.300 + kr. 2.000 til opsætning, samt løbende driftsomkostninger.

———————————————————————————–

Spørgsmål: Ved at reparere hullerne i vejene med ”grus” af anden farve, så vil helhedsindtrykket af vejene ændre sig og der er risiko for at vejene kommer til at ligne ”et kludetæppe”

Svar: Det vil der blive taget højde for fremover, således vi undgår dette.

Spørgsmål: Vedrørende hjertestartere, kan der så ikke søges i andre fonde end ”Tryg-fonden”.

Svar: Bestyrelsen vil undersøge dette, når der afholdes næste bestyrelsesmøde.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab
Kassereren fremlagde regnskabet for det forløbne år, som efterfølgende blev godkendt. Regnskabet fremgår i øvrigt på Vejlauets hjemmeside.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af vejbidrag for 2020

Budgettet for 2020 blev godkendt og vejbidraget for 2020 vil forblive uforandret, hvilket vil sige:

Sommerhuse og grunde: kr. 225
Helårshuse: kr. 450

6. Valg af bestyrelsesmedlemer

Kaj Larsen – nyvalg
Christian Trillingsgaard – nyvalg

7. Valg af 2. suppleant

Lotte Tønder – nyvalg

8. Valg af revisor

Clara Rigenstrup – nyvalg

9. Valg af revisorsuppleant

Pia Sandau – nyvalg

10. Eventuelt

Hjertestartere: Der var stor tilslutning til, at der skal arbejdes videre med hjertestartere. Formanden gjorde opmærksom på, at man iflg. vedtægterne ikke kunne tage omkostningen over kassebeholdningen, idet pengene her skal bruge til vejformål. Og her falder hjertestartere ikke ind under.

Et forslag kunne være, at Vejlauget koordinerer en opkrævning på f.eks. kr. 225 for alle medlemmer, som hensættes til køb af en eller to hjertestartere. Såfremt der ikke er nok tilslutning, så vil det indbetalte beløb blive modregnet i næste års kontigent for de medlemmer, som allerede har indbetalt til hjertestartere.

Det blev aftalt, at bestyrelsen skal arbejde videre med dette forslag.

Digeprojektet: Der blev gjort opmærksom på, at såfremt digeprojektet bliver gennemført, så vil der komme rigtig mange tunge køretøjer på vores veje. Dette vil være en stor belastning med risiko for mange skader.

Formanden er opmærksom på dette eventuelle problem, og vil i så fald holde et møde med entrepenøren for at minimere denne risiko.

Tung trafik: Kan der ikke sættes vejskilte op, hvor formålet er, at den tunge trafik på vores veje begrænses.

Formanden oplyste, at man via Kolding Kommune har forsøgt at begrænse den tunge trafik i vores område, men Kolding Kommune har afvist dette.

Køreplader ved nybyggeri: Kan man ikke forlange, at der ved nybyggeri skal lægges køreplader på vejen. Allerede nu kan man observere, at der ved større byggerier tit forekommer vejskader.

Formanden oplyste, at man i de fleste tilfælde først opdager et nybyggeri, når dette allerede er igangsat og da kan skaden desværre allerede være sket. Et forslag kunne være, at der er pligt til at sende en mail til Vejlauget ifm. et større byggeri. Bestyrelsen vil vende dette på næste bestyrelsesmøde.

Vejbump: Der var fra flere medlemmer ønske om ekstra vejbump. Bl.a. ud fra Kystvej 120 og ud fra fristranden. Der var dog også et medlem, som ønskede et vejbump ud fra sit sommerhus fjernet (eller flyttet), da det gav problemer med ind- og udkørsel til sommerhuset.

Reklamation af vejbelægning: Formanden oplyste, at der var indgivet en reklamation til entrepenøren ifm. tidligere pålagt vejbelægning. Det resulterede i, at entreprenøren (for egen regning) vil lægge en ny vejbelægning i fra Købmanden og hen forbi ”S-svinget” ved Søren Krogsvej. Dette vil iflg. entreprenøren ske i løbet af sommeren i år. Da opstartsomkostningerne af et ”asfaltsjak” er forholdvis store, så vil vi ifm. med dette også fortsætte med en ny vejbelægning på den nordlige del af Kystvej (hen mod bakken), hvor der trænger. Derved undgår vi at betale ekstra opstartsomkostninger.

Konstituering:

Den nye bestyrelse konstituerede sig således efter generalforsamlingen:

Formand: Jens Bredlund
Kasserer: Bjarne Petersen
Sekretær: Vælges på færstkommende bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmedlem: Jens Haue
do Kaj Larsen
do Christian Trillingsgaard

 

Binderup, den

Dirigent, Erik Graversen Formand, Jens Bredlund