Vedtægter

Kystvejs Vejlaug Binderup – Bjert Strand

VEDTÆGT

 

§1. Navn og hjemsted.

Laugets navn er: Kystvejs Vejlaug, Binderup – Bjert Strand.
Laugets hjemsted er: 6091 Bjert, Kolding Kommune.
Laugets adresse er den til enhver tid siddende formands bopælsadresse.

Ved formandsskifte skal dette meddeles til Kolding Kommune samt Erhvervsstyrelsen.

Den til enhver tid siddende bestyrelse kan beslutte at lauget opretter egen hjemmeside på internettet.

§2. Formål.

Laugets formål er i de vejberettigede medlemmers interesse og i fællesskab på deres vegne at forestå istandsættelse og vedligeholdelse af Kystvej, Kausvej, Buskvej og Søren Krogs Vej.

Lauget varetager derudover i enhver henseende de vejberettigede medlemmers interesser overfor relevant myndighed.

Lauget er berettiget at opkræve de nødvendige økonomiske midler hos de vejberettigede medlemmer i forbindelse hermed.

Den til enhver tid valgt bestyrelse kan forhandle og indgå aftaler med øvrige veje, beliggende i sommerhusområdet Binderup og Grønninghoved, om optagelse som medlem af vejlauget, hvilket, for endelig optagelse i vejlauget, kræver forud godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling jævnfør § 11.

§3. Medlemskab.

Medlem af lauget er enhver ejer af en ejendom eller ubebygget grund, der har vejret til Kystvej, Kausvej, Buskvej og Søren Krogs Vej, og som jævnfør kendelse fra Kolding Kommune af januar 2005.

Ejer af en ejendom på Kystvej, Søren Krogs Vej, Buskvej eller Kausvej, er vejberettiget og pligtigt medlem af lauget.

Som tinglyst ejer af ejendom eller ubebygget grund på ovennævnte veje, er ejer pligtigt medlem af lauget fra dato for erhvervelse af ejendommen, og indtræder i tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for lauget.

Et medlem der er i restance til lauget, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke vælges til tillidshverv i lauget.

I forhold til lauget hæfter det enkelte medlem personligt og med andel jævnfør kendelsen fra Kolding Kommune af januar 2005.

§4. Privatvejsloven.

“Privatvejsloven”– Lov om private fællesveje LBK 1234 af 04.11.2015 er gældende for vejlaugets administration af alle veje nævnte i §2.

Jævnfør Privatvejsloven § 25 stk. 1 og 2 samt § 44, skal de vejberettigede med vejret til privat fællesvej, holde denne i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang m.m.

§5. Vejbidrag.

Det årlige vejbidrag til dækning af udgifter ved opfyldelse af laugets formål jævnfør § 2, fastsættes under hensyntagen til de lauget påhvilende forpligtigelser, herunder udgifter til evt. ekstern rådgivning og bistand, samt rimelige administrationsudgifter.

For vejlaugets administration af veje jævnfør §2, gælder kendelsen af januar 2005 fra Kolding Kommune, dog alene hvad angår udgiftsfordelingen mellem vejlaugets medlemmer og Kolding Kommune.

Vejbidragets størrelse for hvert regnskabsår, skal fremlægges og behandles for vedtagelse på hver ordinær generalforsamling.

Vejbidraget opkræves en gang årligt med forfald som anført på opkrævning.

Ved udsendelse af evt. rykkerbrev, tillægges hver rykker et gebyr svarende til den for Kolding Kommune til enhver tid gældende gebyrsats: ”Krav uden udlægsret (momsfrit)” p.t kr. 100,–.

Renter ved for sen indbetaling tilskrives fra forfaldsdato og beregnes i overensstemmelse med rentelovens § 3 stk. 2 og § 5.

Ved fortsat manglende betaling 14 dage efter tredje rykker, sendes kravet til retslig inkasso uden yderligere varsel.

Udgifter til retslig inkasso pålægges restanten.

Evt. ny ejer af ejendom eller ubebygget grund, indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor lauget, herunder for betaling af evt. skyldig vejbidrag.

§6. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed i alle anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 1. april – 1. juni.

Indkaldelse til generalforsamling sker udelukkende digitalt med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer som ønsker indkaldelsen tilsendt skriftligt pr. post, skal give formanden besked herom senest 1. marts.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af laugets medlemmer skriftligt fremsender krav herom, med angivelse af konkret forhandlingsemne til

laugets formand. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæring herom.

Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den 1 marts.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal angive dagsorden, samt oplysning om indholdet af rettidigt indkomne forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen.

Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge laugets regnskab for det sidst afsluttet regnskabsår, underskrevet af revisor og laugets bestyrelse.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig indkaldt, og leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandling, stemmeafgivning og resultat heraf. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, eller være laugets revisor.

Kun laugets medlemmer er stemmeberettiget, og kan kun afgive een stemme pr. ejendom, selvom denne omfatter flere matrikelnumre eller flere ejere.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Intet medlem kan stemme for flere end 2 medlemmer. Fuldmagt kan ligeledes gives til bestyrelsen og er kun gældende til møde som fremgår af fuldmagten.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til foreliggende forhandlingsemner.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil,
medmindre samtlige medlemmer er repræsenteret og enstemmigt træffer anden beslutning.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §§ 11 og 12.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til alle foreliggende forhandlingsemner.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil, medmindre mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret og enstemmigt træffer anden beslutning.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, gælder dog ikke §§ 11 og 12.

Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de under lauget henlagte opgaver og aktiviteter, skal ske alene ved opkrævning hos de enkelte vejberettigede medlemmer eller ved optagelse af lån.

§ 7. Den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbet regnskabsår.
  • Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
  • Behandling af rettidig indkomne forslag fra medlemmerne, samt forslag fra bestyrelsen.
  • Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse, herunder fastsættelse og godkendelse af vejbidrag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Valg af bestyrelsessuppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Valg af revisorsuppleant.
  • Eventuel.

Under ”Eventuel” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i år med ulige årstal, kasser og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i år med lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år ad gangen, således at den ene afgår i år med ulige årstal, den anden i år med lige årstal.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den længst siddende suppleant i dennes sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle vejberettigede medlemmer på de i § 3 nævnte veje.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen. Revisor er på valg i ulige år og suppleant på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasser og sekretær.

Over det på generalforsamlingen passeret føres referat, der underskrives af dirigent og et bestyrelsesmedlem.

Referat af generalforsamling kan rekvireres ved henvendelse til formanden, digitalt, skriftligt eller pr. telefon.

§ 8. Bestyrelsen.

Den daglige ledelse af lauget varetages af en bestyrelse på min. 3, max. 5 medlemmer. Bestyrelsen varetager laugets tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over det på bestyrelsesmøderne passeret føres et referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer senest på efterfølgende møde, hvor referatet samtidig godkendes.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag.
På bestyrelsesmøder kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsesarbejdet udføres ulønnet, medmindre der på en ordinær generalforsamling er truffet anden bestemmelse.

Ved stemmelighed er formandens alternativ kassererens stemme afgørende. På bestyrelsesmøder kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsesarbejdet udføres ulønnet, medmindre der på en ordinær generalforsamling er truffet anden bestemmelse.

§ 9. Tegning og hæftelse.

Lauget er forpligtiget udadtil, ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10. Regnskab.

Laugets regnskabs-, vejbidrags- og budgetperiode følger kalenderåret.

Regnskabet skal inden den ordinære generalforsamling være revideret af valgt revisor, der ikke behøver at være medlemmer af lauget. Den valgte revisor kan være registreret eller statsautoriseret revisor, eller almindelig regnskabskyndig person.

Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder laugets årsregnskab.

Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende regnskabsår til fremlæggelse og godkendelse på den ordinære generalforsamling

Laugets økonomiske midler skal indsættes på konto i bank, sparekasse eller på girokonto oprettet i laugets navn.

Bestyrelsen træffer alene beslutning om evt. anbringelse af laugets økonomiske midler.

§ 11. Vedtægtsændringer.

Forslag om ændring af nærværende vedtægter kræver, at mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 for af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

Er en beslutning om ændring af vedtægterne truffet, uden 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til sted på den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden 4 uger og med et varsel på mindst 14 dage, til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med mindst 1/2 for af de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer.

Fuldmagt til at stemme vedr. vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling, er også gældende på den evt. ekstraordinære generalforsamling

§ 12. Opløsning.

Lauget kan ikke opløses, før alt gæld er afviklet.

Beslutning om laugets opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, såfremt 3/4 af de vejberettigede medlemmer er fremmødt og mindst 2/3 stemmer for opløsning.

Dersom mindst 2/3 af de fremmødte på den ordinære generalforsamlingen stemmer for laugets opløsning, dog uden at 3/4 af de vejberettiget medlemmer er til stede, indkaldes inden 4 uger med et varsel på 14 dage til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag til laugets opløsning kan vedtages med 2/3 stemmer for, blandt de fremmødte medlemmer.

Ved laugets opløsning overdrages Kystvejs drift og vedligehold til Kolding Kommune.

Ved opløsning af lauget, deles formuen mellem laugets vejberettigede medlemmer, i overensstemmelse med den i kendelsen fra Kolding Kommune af januar 2005, fastsatte fordelingsnøgle. medmindre anden beslutning træffes efter samme regler som i nærværende § 12 de tre første afsnit.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 15. oktober 2016.

Bestyrelsen.