Kendelse

Januar 2005

Kendelse.

Vedrørende vedligeholdelse af den private fællesvej på landet, Kystvej, over matr. nr. 14p, 4r, m. fl. Sdr. Bjert By og Sogn.

Kystvej er beliggende som en adgangsvej til sommerhusområdet ved Binderup Strand, og er på matrikellortet udlagt i varierende bredde.

Kystvej er en del af en national cykelrute, og i 1994 blev Kystvej optaget som offentlig sti.

Kolding Kommune er lodsejer, som ejer af strandarealer incl. parkerings- pladser.

Nærværende kendelse omhandler Kystvej fra kommunegrænsen i syd mod nordøst til kommunevej Bjert Strandvej en strækning på ca. 1850m.

Hele den aktuelle vejstrækning er skiltet med en hastighedsbegrænsning på 20 km/t.

Vejen er befæstet delvis med grus og asfalt i en bredde af 3-4m, og der er ikke nogen vejafvanding i form af grøfter og ledninger, dog har Kolding Kommune i svinget ved Kystvej nr. 68 udført en forbedring af vejafvandingen med en rendestensbrønd og drænledning.

Vejen er farbar og i god stand.

Vedligeholdelse af vejen.

Kystvej vedligeholdes i dag således, at Kolding Kommune om sommeren – efter behov – foretager en saltning af vejen for at dæmpe støvgenerne. Endvidere foretaget Kolding Kommune en nødtørftig vedligeholdelse af vejens kørebane, men ikke af vejafvandingen.

Den fremtidige vedligeholdelse af vejen omfatter tilfyldning af huller med grus henholdsvis asfalt, opretning af kørebanen og regulering af rabatter hvert forår og efterår og i øvrigt efter behov således at vejen incl. vejafvandingen til enhver tid er i god stand.

Kolding Kommune salter ikke eller udfører nogen form for vedligeholdelse af Kystvej fremover.

De vejberettigede lodsejere skal udføre vedligeholdelsen af vejen og opkræve udgifterne hertil.

De vejberettigede lodsejere opfordres til at danne et vejlaug, der sørger for at udføre vedligeholdelsen og opkræve udgifterne hertil.

Arbejdet må ikke igangsættes før Teknisk Udvalg har truffet beslutning om endelig kendelse.

Hvis vedligeholdelsesarbejderne ikke er udført rettidigt eller på tilfredsstillende måde, vil Kolding Kommune – når færdselsmæssige hensyn gør det påkrævet – sørge for at vedligeholdelsen snarest muligt udføres for de vedligeholdelsespligtiges regning.
Den årlige udgift til vedligeholdelsen af Kystvej er overslagsmæssigt anslået til ca. 40.000 kr. excl. moms. (prisniveau december 2004).

Udgiftsfordeling.

Fordelingen af udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse af vejen sker udfra bestemmelsen i privatvejslovens § 17, hvor det er anført, at udgifterne skal fordeles mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen.

Kolding Kommune er bruger af vejen som ejer af strandarealer og p-pladser med offentlig adgang. Endvidere har Kolding Kommune som vejbestyrelse vedligeholdelsen af den offentlige sti der er udlagt på vejen.

Hele området langs Kystvej er udlagt til sommerhusområde og samtlige veberettigede brugere på Kystvej pålægges bidrag til vejens vedligeholdes. Søren Krogs Vej, Kausvej og Buskvej er blinde sideveje (private fællesvej) til Kystvej. Lodsejere på de 3 sideveje er vejberettigede brugere af Kystvej, og de skal derfor pålægges bidrag til vejens vedligeholdelse.

Endvidere er der en købmand, et vandværk og to landbrug, der er brugere af Kystvej.

Udgiftsfordelingen fastsættes således:

Kolding Kommune som vejmyndighed (off. Sti) 5,0 %
Kolding Kommune (strandarealer og P-plads) 38,0 %
Parcelhuse 18 stk. á 0,6 % 10,8 %
Sommerhuse 139 stk. á 0,3 % 41,7 %
Landbrug 2 stk. á 0,6 % 1,2 %
Vandværk 1 stk. á 0,3 % 0,3 %
Købmand 1 stk. á 3,0 % 3,0 %
I alt 100,0 %

Vejstatus.

Kystvej forbliver en privat fællesvej hvorpå der er udlagt en offentlig sti, og snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse påhviler fortsat lodsejerne i henhold til det til enhver tid gældende regulativ.

Nærværende kendelse er udarbejdet i medfør af kapitel 6 i Trafikministeriets bekendgørelse af Lov om private fællesveje nr. 670 af 19 august 1999.
Klagevejledning.

Kolding Kommunes afgørelse kan påklages til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det betyder, at De kan klage, hvis De mener at Kolding Kommune ikke har haft lov til at træffe afgørelse. De kan derimod ikke klage, hvis De mener, at Kolding Kommune skulle have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Evt. klage sendes til: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1020 København K.

Klage over en beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme den, med mindre klagemyndigheden bestemmer, at klagen skal have opsættende virkning.