Hegn langs Kystvej

Klipning af hegn, hæk og buske langs Kystvej.

Under den halvårlige gennemgang af Kystvejs vejbelægning og tilstand, har bestyrelsen observeret, at der hos flere grundejere ikke er foretaget klipning af hegn, hæk og buske langs Kystvej.

Kystvej er anlagt med en rabat langs begge sider af vejen i en bredde fra 75 cm til 100 cm målt fra vejbelægningens kant.

Jævnfør hegnsloven skal hegn langs vej, som er åben for almindelig offentlig færdsel, været rejst/plantet helt på egen grund.

Levende hegn, hæk og buske skal vedligeholdes /klippes således, at beplantningens side mod vej holdes inden for skel til egen grund.

Kystvejs Vejlaug indskærper herved, at ovennævnte forhold tilgodeses, og hegn, hæk og buske som ikke overholder ovennævnte forhold, straks klippes, beskæres eller om nødvendig fjernes, dette for at sikre at biler og fodgænger uhindret kan passere hinanden.

Er du som grundejer i tvivl angående ovennævnte, da kontakt bestyrelsesmedlem John Ullerup, Søren Krogs Vej 25 Binderup Strand på tlf. 21650581, så I sammen kan besigtige forholdene ud for din ejendom.

Navn, adresse og tlf. nr. på den siddende bestyrelse, kan til enhver tid læses i opslagsskabet anbragt på strandpavillionens væg ved Binderup Strandvej.

Binderup oktober 2013.

På bestyrelsens vegne

Ejnar Damkjær, formand