Generalforsamling 2020

Generalforsamling i vejlauget

er udsat!!!

På grund af Corona, er det på nuværende forbudt at mødes mere end 10 personer. Derfor bliver vores ordinære generalforsamling udsat, til det igen bliver muligt at mødes !

Vores dagsorden til den planlagte generalforsamlingen, vores regnskab for 2019,  samt budget for 2021 vedhæftes.

Der vil blive indkaldt (med minimum 14 dages varsel) til en udsat ”ordinær” generalforsamling, så snart dette kan lade sig gøre.

På bestyrelsens vegne

Jens Bredlund

 

 

Indkaldelse til generalforsamling
Til alle vejberettiget på Kystvej, Søren Krogsvej, Kausvej og Buskvej
Strandpavillonen, Binderup Strand
Udsat indtil videre!!!!!
Lørdag den 9. maj 2020
Kl. 10.00
Tilmelding: Pr. mail: kystvejs.vejlaug@gmail.com Senest: 4-5-2020
Ved tilmelding oplys venligst: antal personer og ejendommen/ ejendommenes beliggenhed.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag: Ingen

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af vejbidrag 2021

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jens Bredlund Kan genvælges
Bjarne Petersen Ønsker ikke valg
Jens Haue Kan genvælges

7. Valg af suppleant: Hanne Wang Nielsen

8. Valg af revisor suppleant: Pia Sandau

9. Hjertestarter

10.Eventuelt

 

Kystvejs Vejlaug Binderup-Bjert Strand
Bestyrelsen

Vejlauget byder på kaffe/the med tilhørende morgenbrød