Generalforsamlingen er udsat

Generalforsamling i vejlauget

er udsat!!!

På grund af Corona, er det på nuværende forbudt at mødes mere end 10 personer. Derfor bliver vores ordinære generalforsamling udsat, til det igen bliver muligt at mødes !

Vores dagsorden til den planlagte generalforsamlingen, vores regnskab for 2019,  samt budget for 2021 vedhæftes.

Der vil blive indkaldt (med minimum 14 dages varsel) til en udsat ”ordinær” generalforsamling, så snart dette kan lade sig gøre.

På bestyrelsens vegne

Jens Bredlund

Ejerforhold vedr. vores private fællesveje

Kystvejs Vejlaug har den 15.10.2016 afholdt ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen blev der en diskussion omkring ansvaret for drifts- og vedligehold af en privat fællesvej, som matrikulært tilhører en bestemt ejendom, hvilket gør sig gældende vedr.:

  1. Hele Søren Krogs Vej, som matrikulært tilhører ejendommen Søren Krogs Vej 8F.
  2. Del af Kystvej fra o. m. nr. 9 til o. m. nr. 45, tilhører matrikulært ejendommen Kystvej 15.

Jævnfør privatvejslovens Bekendtgørelse §44 er det ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, som er forpligtiget at vedligeholde og istandsætte vejen.

Spørgsmål til Kolding Kommune:

  1.  Ang. pkt. 1 og 2, er det da den matrikulære ejer af vejen, som er pligtig at drifts- og vedligeholde hele vejen?

Svar fra Kolding Kommune v. Lise Nielsen:
Nej, det er ikke ejeren af vejen, der har pligt til at vedligeholde vejen. Det fremgår af privatvejsloven, at det er ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, der har vedligeholdelsespligten. Ejeren af vejen har selvfølgelig pligt til at tage del i vedligeholdelsen, hvis ejeren – ud over at eje selve vejarealet – også har en ejendom, der grænser til vejen.

Binderup den 10.11.2016

Kystvejs Vejlaug Binderup- Bjert Strand
Bestyrelsen.

Højvandssikring

I samarbejde med alle grundejerforeninger i Binderup og Grønninghoved området, arbejdes på i samarbejde med Kolding Kommune og Kystdirektoratet, at etablere en sikring af hele området mod højvande og heraf oversvømmelse af vores veje og Læs resten